top of page

תקנון שימוש
באתר אינטרנט "בנדריהם ציורים מגזרי נייר" בכתובת www.bendrihemart.com 

1. כללי

 1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של צליל בנדריהם מס עוסק פטור 300339009 "בנדריהם ציורים מגזרי נייר" כתובת www.bendrihemart.com (להלן: "החברה" ו/או "האתר" ו – "בנדריהם" בהתאמה ).

 2. באתר זה תוכלו להתרשם ולרכוש ממגוון פריטים טרנדיים ומקוריים לעיצוב הבית, המשרד וחדרי ילדים (להלן: הפריטים") המיוצרים בישראל בעיצוב אישי וייחודי של בנדריהם.

 3. באתר קיימים פריטים אשר אינם עומדים למכירה באמצעות האתר, והם מוצגים לצורך התרשמות בלבד. לגבי אותם פריטים שלא ניתן לרכוש דרך האתר, הנכם מוזמנים להשאיר את פרטיכם באתר ונציג בנדריהם יחזור אליכם לצורך מתן מידע נוסף.

 4. תקנון זה, מסדיר את תנאי השימוש באתר (להלן "התקנון").

 5. הצפייה והשימוש באתר כפופים לכל הוראות התקנון והדין. הגולש/ משתמש באתר (להלן - "המשתמש") מאשר בעשותו כן כי הוא קרא את כל הוראות התקנון (על צרופותיו) והוא מסכים להן ומתחייב למלא את כל האמור בו.

 6. מובהר כי תנאי השימוש חלים על כל צפייה ו/או שימוש באתר, בין באמצעות מחשב ובין באמצעות מכשיר תקשורת אחר (כגון טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב), בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

 7. בנדריהם רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מעת לעת את הוראות התקנון ו/או מסמך מדיניות הפרטיות באתר ו/או כל מסמך אחר שיבוא במקומם או בנוסף להם להסדרת תנאי השימוש באתר. המשתמשים מתבקשים לפנות לעמוד זה מעת לעת על מנת לקרוא את תנאי השימוש המעודכנים.

 8. האמור בתנאי השימוש כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד. כמו כן, כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין, ולהיפך.

 9. הכותרות בתקנון זה אינן מחייבות או ממצות והן נועדו לנוחות המשתמשים בלבד.

 10. מובהר כי גם אם ייקבע בעתיד על ידי רשות מוסמכת כי תנאי כלשהו מתנאי שימוש אלה אינו בר-אכיפה או אינו חוקי, ימשיכו התנאים האחרים לחול במלואם.

 11. השימוש באתר מותנה בקבלת הסכמת המשתמש לכל ההוראות הכלולות בתקנון זה. לפיכך, הנך מתבקש לקרוא בקפידה את כל הוראות התקנון, בטרם תעשה שימוש באתר. במידה שאינך מסכים להוראה מהוראות התקנון, הנך מתבקש לצאת מהאתר ולא לעשות בו שימוש.

 12. השימוש באתר אסור למי שלא מלאו לו 18 שנים.

2. שינויים באתר ו/או והגבלת/הפסקת שירות

יובהר כי בנדריהם רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת וללא צורך בהודעה מוקדמת כלשהי:​

 1. לחסום ו/או להגביל את הצפייה ו/או השימוש באתר בכל אופן שתבחר, לרבות התניית הצפייה ו/או השימוש כאמור בהליך הרשמה מסוים מראש (הכולל למשל מסירת פרטים מזהים של המשתמש) ו/או מנוי ו/או כל תנאי ו/או הליך אחר שתמצא לנכון. ככל שיתקיים הליך הרשמה במסגרתו מתקבל שם משתמש ו/או סיסמה לצורך השימוש באתר, על המשתמש לשמור אותם בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם ולהחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר.

 2. למנוע ממי מהמשתמשים את ההרשמה לאתר (ככל שנדרשת) ו/או השימוש באתר ו/או בשירותים הניתנים במסגרתם ו/או באיזה חלק מהם ו/או להגבילם.

 3. להפסיק את הפעלת האתר (בין באופן זמני ובין לצמיתות).

 4. לערוך שינויים ו/או תיקונים ו/או עדכונים בתוכן האתר ו/או בעיצובו וכן למחוק את תוכן האתר ו/או כל חלק הימנו.

 5. לערוך שינויים ו/או תיקונים במדיניות ותנאי האתר, לרבות במבצעים הנערכים במסגרתו, בהטבות הניתנות מכוחו, בתנאי מימושן של ההטבות, אופן מימושן וכיו"ב. מובהר כי האמור לעיל הינו בנוסף לכל זכות המוקנית לבנדריהם בתקנון זה ו/או מכח הדין.

3. קניין רוחני

 1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ו/או בעיצובו ו/או בשירותים הניתנים במסגרתו ו/או במסגרת מועדון לקוחות בנדריהם ו/או בתוכנות/ יישומים/ קוד מחשב/ קבצים גרפיים וכיו"ב הכלולים בו ו/או בסימני המסחר הכלולים בו ו/או בשמו ו/או בשם המתחם שלו (Domain name) ו/או בכל התכנים האחרים שבו ובכל הכלול בו (להלן - "החומר המוגן") הינן של בנדריהם בלבד (או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו לבנדריהם להשתמש בהם כגון שותפים עסקיים).

 2. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, להציג בפומבי, לשדר, להעביר לצד שלישי או לציבור או להעמיד לרשותם, לעבד, לשנות, ליצור או לעשות יצירות נגזרות, למכור או להשכיר את החומר המוגן או כל חלק ממנו בין באופן עצמאי ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי (לרבות אמצעים אלקטרונים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה וכיו"ב) ו/או להפר את זכויות הקניין הרוחני של בנדריהם ו/או הנהלת האתר ו/או כל צד שלישי שקניינם הרוחני מוצג ו/או מופיע באתר, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש של בנדריהם ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

 3. מובהר כי אין בפרסום ו/או הכללת חומר באתר ו/או בשימוש המשתמש בו בכדי להעניק למשתמש כל זכות שהיא בחומר המוגן (לרבות כל רישיון, סימן מסחרי, פטנט וכל זכות קניינית אחרת).

 4. אין בהצגת הסימנים המסחריים של היזמת באתר משום מתן היתר שימוש בהם על ידי גוף שלישי. כל שימוש בסימנים הנ"ל אסור על ידי צד שלישי. בנדריהם תפעל לאכוף את זכויותיה לפי חוק.

 5. לתשומת ליבך, הפרת זכויות יוצרים או שימוש בסימן מסחרי שלא ברשות עשויה להביא לתביעה אזרחית ללא התרעה מוקדמת וכן יש בהם לעיתים גם עבירה פלילית.

 6. מובהר כי השם "בנדריהם" הוא קניינה של בנדריהם בלבד, ואין לעשות בו כל שימוש מבלי לקבל את הסכמתה מראש ובכתב.

4. תוכן האתר

 1. האתר מכיל מידע ומספק שירותים הקשורים למוצריה ופעילותה של בנדריהם ותחומים המשיקים/ קשורים לפעילותה זו לרבות רכישה דרך האתר, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של בנדריהם.

 2. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה מובהר כי בנדריהם אינה נושאת באחריות כלשהי בגין ו/או בקשר עם תוכן האתר ו/או השימוש בו לרבות הפעולות הנעשות בקשר עם כך.

 3. בנדריהם אינה נותנת מצג כלשהו בקשר עם נכונות תוכן האתר ואין היא אחראית לנכונותו ו/או דיוקו ו/או עדכניותו של מידע ו/או נתון ו/או המלצה ו/או הצעה כלשהם הכלולים בו (לרבות מידע בפרסומים ו/או מקורות חיצוניים אשר האתר מכיל קישורים אליהם, ככל שקיימים, וכל מידע ו/או פרט ו/או נתון הכלול באתר באופן כלשהו ו/או נובע ממנו).

 4. בנדריהם תהיה רשאית לכלול במסגרת האתר ו/או לאפשר הכללתם של פרסומים ו/או הצעות של צדדים שלישיים וכן קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. מבלי לגרוע מהוראות סעיף 21 לעיל מובהר כי בנדריהם אינה נושאת באחריות כלשהי בקשר עם פרסומים ו/או קישורים אלה ויחולו עליהם הוראות פרק ה' להלן.

 5. תשומת הלב כי האתר, לרבות המאמרים והכתבות שבו, עשוי לכלול מידע בעל אופי פרסומי.

 6. מודגש שוב כי בנדריהם רשאית לערוך שינויים ו/או תיקונים ו/או עדכונים בתוכן האתר ו/או בעיצובו בכל עת (ר' הוראות פרק ב' שלעיל).

bottom of page